Dokumenty

Zasady oceny i klasyfikacji uczniów

- Zásady hodnocení a klasifikace žáků - česká verze .pdf

 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole
Dr. Olszaka 156 , Karviná Fryštát , 733 01

Uchwalony przez Rada Pedagogiczną dnia 31.8.2015


mgr Tomasz Śmiłowski
dyrektor

 

Wstęp

Zasady oceny i klasyfikacji uczniów są opracowane na podstawie Ustawy Szkolnej
nr 561/2004Sb ( Školský zákon ) i Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Młodzieży i wychowania fizycznego 48/2005. Zasady obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. W kwestiach nieuregulowanych tym dokumentem decyduje dyrektor szkoły na podstawie Ustawy Szkolnej.

 

 

I Ocena a uczeń

 1. Szkoła ma jeden spójny sytem oceniania i klasyfikowania.
 2. Ocenianie jest procesem  zbierania informacji o postępach ucznia z wykorzystaniem różnorodnych sposobów i metod. Ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Ma także uczniom pomóc w planowaniu ich rozwoju. Jest to proces systematyczny.
 3. Ocena jest narzędziem, przy pomocy którego możliwe jest podnoszenie poziomu wiedzy poprzez właściwe i konsekwentne ocenianie tej wiedzy i umiejętności. Ocena uwzględnia wkład pracy ucznia, przede wszystkim takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne, gdzie należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 4. Ocena jest uzależniona od możliwości intelektualnych ucznia, uczeń jest oceniany za to, co wie, a nie za to, czego nie potrafi. Ocena powinna motywować ucznia do dalszej pracy. Opiera się na wymaganiach programowych. Podstawą ocen są prace pisemne i wypowiedzi ustne.  Ważnym elementem oceniania jest samoocena.
 5. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców (opiekunów prawnych), wszystkie istotne dla klasyfikacji półrocznej lub końcowej oceny są wpisywane do „Dzienniczka ucznia“ ( dokument ten może mieć różną nazwę i formę ). Uczniowie klasy 1. mogą być ( zwłaszcza w pierwszym półroczu ) klasyfikowani nie tylko na podstawie stopni, ale również prac ocenianych innym sposobem ( np. uwagi i notatki w dzienniczku ucznia ). Uczniowie znają kryteria oceniania.
 6. Opiekunom prawnym są stopnie oraz inne informacje istotne dla klasyfikacji przekazywane w następujący sposób :
  1. Klasa 1. i 2.: oceny i informacje są wpisywane do papierowego dzienniczka ucznia
  2. Klasa 3.: oceny i informacje są wpisywane równolegle do dzienniczka papierowego i dzienniczka elektronicznego
  3. Klasa 4. – 9.: oceny i informacje są wpisywane tylko do dzienniczka elektronicznego
 7. Dzienniczek elektronicky
  • Dostęp do dzienniczka elektronicznego mają uczniowie oraz ich opiekunowie prawni poprzez login i hasło, które otrzymują na początku roku szkolnego. Link na elektronicky dzienniczek znajduje się na stronach internetowych szkoły. W wypadku zgubienia danych potrzebnych do korzystania z dzienniczka elektronicznego uczniowie i opiekunowie prawni zwracają się do wicedyrektora szkoły.
  • Opiekun prawny, mający wątpliwości co do posługiwania się dzienniczkiem elektronicznym może poprosić o pomoc opiekuna klasy lub dyrekcję.
  • Stopnie w dzienniczku mają różną wielkość. Im większy stopień tym większe ma znaczenie podczas klasyfikacji półrocznej i końcowej.
  • Oprócz stopnia i jego znaczenia do dyspozycji są dalsze informacje ( kiedy stopień został uczniom oznajmiony, jakiego materiału dotyczył itd ).
  • W dzienniczku pojawiają się następujące skróty:
   • A ( absencja ) = ucznia nie było w szkole
   • N ( nie pisał, nie brał udziału ) = uczeń był obecny w szkole, ale nie pisał testu lub sprawdzianu ( np. brał udział w konkursie, olimpiadzie, wrócił po chorobie itp )
   • U ( zwolniony ) = dotyczy uczniów zwolnionych z danego przedmiotu na dłuższy okres na podstawie decyzji dyrektora
   • X ( nieklasyfikowany ) = uczeń pisał test lub sprawdzian, ale z ważnych powodów nie był klasyfikowany
   • B ( brak zadania ) = uczeń nie wykonał zadania domowego

 

II Obowiązki  szkoły wobec rodziców i uczniów

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) są regularnie informowani o postępach swoich dzieci na zebraniach klasowych, które odbywają się trzy razy w ciągu roku szkolnego (wrzesień, listopad, kwiecień). Mają także prawo do informacji na bieżąco na temat postępów  w nauce swoich dzieci lub podopiecznych.
 2. Na początku roku szkolnego szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania i klasyfikowania.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany (na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno -  psychologicznej) obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu nauczania.
 4. Dyrektor szkoły może na czas określony z powodów zdrowotnych lub innych wyjątkowych zwolnić ucznia na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) z zajęć któregoś z przedmiotów. Decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W wypadku zwolnienia wpisuje się w dokumentacji ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej formułę  „zwolniony/-a“.
 5. Uczniowie są oceniani stopniem , oceną opisową lub kombinacją obu sposobów. Rodzice uczniów  ze specyficznymi trudnościami w nauce, którzy żądają oceny opisowej , zwracają się z prośbą do dyrekcji szkoły najpóźniej miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub końcoworoczną.
 6. W wypadku, że rodzic ma wątpliwości na temat poprawności oceny na końcu pierwszego lub drugiego półrocza, ma prawo poprosić dyrektora szkoły lub urząd wojewódzki ( w sytuacji,kiedy uczącym daneho przedmiotu jest dyrektor szkoły ) o zweryfikowanie oceny. Taka prośba musi wpłynąć  najpóźniej do 3 dni od wydania świadectwa. Jeżeli dyrektor lub urząd wojewódzki nie zdecyduje inaczej, egzamin klasyfikacyjny odbędzie się  przed komisją najpóźniej do 14 dni od momentu wpłynięcia prośby o zweryfikowanie oceny .
 7. W wypadku,że wątpliwości dotyczą przedmiotu wychowawczego ( wychowanie plastyczne, muzyczne, fizyczne ) możliwa jest tylko weryfikacja oceny ( nie ma możliwości egzaminu przed komisją ).

 

 III Ocena półroczna i końcoworoczna

 1. Klasyfikacja półroczna i końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali podanej w rozdziale IV i VIII . Ocena półroczna i końcowa nie jest średnią matematyczną uzyskanych ocen. Oceny mają różną wartość ( decydują o niej nauczyciele ).Wpływ na ocenę ma również stosunek ucznia do przedmiotu i obowiązków.
 2. Termin klasyfikacji półrocznej uczniów upływa między 15 stycznia a dniem Rady Pedagogicznej w styczniu. Termin klasyfikacji końcoworocznej  uczniów  w danym roku szkolnym upływa między 15 czerwca a dniem Rady Pedagogicznej w czerwcu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pisemnie poinformować ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidzianej dla niego ocenie niedostatecznej na miesiąc przed półrocznym lub końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego albo egzaminu komisjonalnego.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
 6. O ocenach półrocznych i końcowych są opiekunowie prawni informowani za pośrednictwem dzienniczka ( klasa 1. - 3. ) oraz dzienniczka elektronicznego ( 3. – 9.).

 

IV Oceny bieżące, kryteria ocen

 1. Oceny bieżące ustala się wg następującej skali:
     1 celujący
     2 chwalebny
     3 dobry
     4 dostateczny
     5 niedostateczny
        nieklasyfikowany
 2. Oceny klasyfikacyjne półroczne i końcowe ustala się według skali zgodnie z punktem 1.
 3. Kryteria ocen:
  celujący – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony w programie nauczania; wykazuje zainteresowanie przedmiotem; swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi; wyciąga wnioski; wypowiada się poprawnie pod względem językowym.
  chwalebny – uczeń operuje faktami w sposób samodzielny, zna treści przewidziane w programie nauczania, wypowiedzi cechuje poprawność językowa.
  dobry -  uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone w programie nauczania jedynie w podstawowym zakresie przy ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Stara się wypowiadać poprawnie pod względem językowym.
  dostateczny – uczeń opanował niezbędną wiedzę  konieczną z punktu widzenia realizacji celów danego przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia; występują liczne błędy tak w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania; zadania wykonywane są przy dużej pomocy nauczyciela.
  niedostateczny – uczeń wyraźnie nie opanował wiadomości i umiejętności wyznaczonych w programie nauczania przewidzianych dla danego etapu nauki, co uniemożliwia mu poznanie kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.
 4. Kryteria ocen w przedmiotach wychowawczych (wychowanie muzyczne,plastyczne , fizyczne, obywatelskie,   i inne  ). Podczas klasyfikacji jest oceniane :
  • samodzielność i kreatywność ucznia
  • opanowanie potrzebnych wiadomości , zdolności, ich rozwijanie i wykorzystanie w praktyce
  • stosunek ucznia do wykonywanych czynności, zainteresowanie
  • w wychowaniu fizycznym poziom kondycji fizycznej , troska o zdrowie ( z uwzględnieniem stanu zdrowia )
  Celujący – uczeń jest bardzo aktywny, samodzielny, kreatywny, pracuje dokładnie. W pełni wykorzystuje swoje predyspozycje i z dużym powodzeniem je rozwija. W sposób twórczy wykorzystuje zdobyte wiadomości , zdolności i nawyki.
  Chwalebny – uczeń jest aktywny, przeważa praca samodzielna. Wykorzystuje swoje predyspozycje i dalej je rozwija. W sposób twórczy wykorzystuje zdobyte wiadomości , zdolności i nawyki. Interesuje się sztuką , wychowaniem fizycznym i zagadnieniami niezbędnymi  w życiu.
  Dobry – uczeń jest mniej aktywny , kreatywny i samodzielny. Nie wykorzystuje swych zdolności w czynnościach indywidualnych i kolektywnych. Wiadomości i zdolności są mierne. Uczeń potrafi je wykorzystać  z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się sztuką , wychowaniem fizycznym i zagadnieniami niezbędnymi w życiu.
  Dostateczny – uczeń jest mało aktywny i twórczy. Poziom jego zdolności i wyniki pracy są mało zadowalające. Polecenia realizuje z wieloma błędami . Wiadomości i zdolności są mierne. Uczeń potrafi je częściowo wykorzystać tylko  z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się sprawami związanymi z przedmiotem , nie stara się pracować.
  Niedostateczny -  uczeń jest bardzo pasywny , jego zdolności i wiadomości sa niezadawalające . Minimum opanowanych wiadomości i zdolności nie potrafi aplikować w paktyce.
 5. Ocena opisowa

  Wyniki kształcenia ucznia w poszczególnych przedmiotach obowiązkowych i nadobowiązkowych ustalonych w szkolnym programie kształcenia  oraz zachowanie ucznia w szkole i na imprezach organizowach przez nią są  w ocenie opisowej definiowane w taki sposób,    by określała ona czytelnie osiągnięty  poziom wykształcenia ucznia w stotunku  do przewidzianego poziomu kształcenia w programach nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnego programu kształcenia,  oraz w stosunku do edukacyjnych,  osobistych i wiekowych predyspozycji  ucznia. 

  Ocena opisowa zawiera :
  - ocenę postępów ucznia w  edukacji
  - ocenę zaangażowania ucznia oraz jego stosunku wobec kształcenia z uwględnieniem  okoliczności, które wpływają na efektywność jego pracy oraz ewentualne oczekiwania  w dalszym rozwoju ucznia.
  Zawiera  również uzasadnienie oceny oraz zlecenia co do eliminacji ewentualnych niepowodzeń  ucznia oraz metod ich zapobiegania

 

V Roczna ocena klasyfikacyjna

 1. Ocena końcowa ustala się wg następującej skali:
   otrzymał promocję z odznaczeniem
   otrzymał promocję
   nie otrzymał promoci
  nieklasyfikowany

 2. Kryteria ocen:
  otrzymał promocję z odznaczeniem – uczeń ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania nie otrzymał oceny gorszej aniżeli 2 – chwalebny lub odpowiadającą ocenę słowną, przeciętna ocen z tychże przedmiotów nie jest wyższa aniżeli 1,5, a jego zachowanie jest oceniane stopniem bardzo dobre
  otrzymał promocję - uczeń z ani jednego przedmiotu obowiązkowego określonego w szkolnym planie nauczania nie otrzymał oceny 5 – niedostateczny lub odpowiadającą ocenę słowną
  nie otrzymał promocji – uczeń z przedmiotu obowiązkowego określonego w szkolnym planie nauczania trzymał ocenę 5 – niedostateczny lub odpowiadającą ocenę słowną lub na końcu roku był nieklasyfikowany ( nie dotyczy przedmiotów wychowawczych )
  nieklasyfikowany – uczeń ne mógł zostać oceniony na końcu 1. półrocza minimalnie z jednej przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów wychowawczych
 3. Uczeń, który nie otrzymał promocji, powtarza tę samą klasę.
 4. Do następnego rocznika przechodzi także uczeń pierwszego stopnia szkoły podstawowej, który już w ramach pierwszego stopnia powtarzał rocznik, także uczeń drugiego stopnia, który już na drugim stopniu powtarzał rocznik, bez względu na ocenę końcową.

 

VI Egzaminy poprawkowe

 1. Uczniowie klas dziewiątych oraz uczniowie, którzy na danym stopniu szkoły podstawowej nie powtarzali klasy, a  podczas oceny końcowej otrzymali ocenę 5 – niedostateczny najwyżej z dwóch przedmiotów obowiązkowych ( z wyjątkiem przedmiotów wychowawczych ), zdają egzamin poprawkowy.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej do końca roku szkolnego. W jednym dniu uczeń zdaje jeden egzamin poprawkowy.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. ( z reguły trzyosobowa komisja w składzie : dyrektor szkoły lub wicedyrektor, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu).
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządzony jest  protokół.
 5. Uczeń, który z poważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, najpóźniej do 15 września następnego roku szkolnego. Do czasu egzaminu uczeń warunkowo uczęszcza do następnego rocznika, ew. 9. rocznika.
 6. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 7. Stopień z egzaminu poprawkowego jest wypadkową stopnia z testu pisemnego ewentualnej odpowiedzi ustnej i oceny pracy ucznia w danym półroczu.

 

VII Klasyfikacja

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej         z powodu nieobecności ucznia w szkole.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny przebiegający takim trybem jak egzamin poprawkowy.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który pełni obowiązek szkolny w szkole za granicą ( tylko w sytuacji, że o taki egzamin poprosi opiekun prawny) oraz uczeń realizujący indywidualny tok nauki.

 

VIII  Ocena z zachowania

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w następujących aspektach:
  1. kultura osobista - kontakty interpersonalne uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń, zachowanie na terenie szkoły i poza szkołą, kultura słowa.
  2. stosunek do obowiązków szkolnych - systematyczność, obowiązkowość, przygotowanie do zajęć, dbałość o zeszyty i podręczniki, aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
 2. Półroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:
  bardzo dobre
  zadawalające
  niezadawalające
 3. Kryteria ocen zachowania:
  bardzo dobre
   - w zakresie kultury osobistej spełnia wymagane kryteria
   - w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych w miarę swoich możliwości w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich przedmiotów, zawsze wykonuje polecenia nauczycieli, bierze udział w życiu klasy i szkoły
   - wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, a spóźnienia zdarzają się sporadycznie
  zadawalające
   - w zakresie kultury osobistej prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, kłamstwo, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli i uczniów, brak poszanowania  cudzego i wspólnego mienia, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków, brak poczucia winy i skruchy
   - w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych nie wypełnia obowiązków uczniowskich, lekceważąco traktuje naukę, regularnie spóźnia się na lekcje, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania
   - opuścił bez usprawiedliwienia ponad 3 godziny lekcyjne
   - jego czyn albo zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia
  niezadawalające
    - w zakresie kultury osobistej regularnie prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, kłamstwo, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli i uczniów, brak poszanowania cudzego i wspólnego mienia, ulega nałogomu (używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków)
  - w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich,  wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania
  - opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin lekcyjnych
  - jego czyn albo zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa
 4. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego:
   - przed zakończeniem pierwszego półrocza
   - przed zakończeniem roku szkolnego
 5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:
   - własne obserwacje
   - opinię innych nauczycieli
   - opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy
   - samoocenę ucznia
 6. Ustalenie ocen z zachowania jest czynnością jawną i odbywa się wobec całej klasy. O obniżonych ocenach z zachowania decyduje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy.
 7. Wychowawca zobowiązany jest powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej obniżonej ocenie z zachowania na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej ( wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń popełni wykroczenie w czasie krótszym niż  miesiąc przed Radą Pedagogiczną – w tej sytuacji informujemy rodziców niezwłocznie )

 

IX Sposoby sprawdzania postępów uczniów

 1. Sposoby sprawdzania postępów uczniów:  kontrola ustna poprzez zadawnie pytań uczniom w czasie lekcji, wykonywanie zadań, ćwiczeń, prace kontrolne, dyktanda, wypracowania, sprawdziany, testy, kartkówki, obserwacja uczniów w czasie zajęć, ocenianie wytworów pracy ucznia, ocena prezentacji prac uczniów.
 2. Uczeń może pisać jedną pracę kontrolną, (przewidzianą na całą jednostkę lekcyjną) w ciągu dnia, zapowiedzianą  co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne otrzymuje uczeń. Rodzice (opiekunowie prawni ) mają możliwość zaznajomić się z poprawionymi pracami kontrolnymi w szkole.
 4. Krótsze prace pisemne mogą być realizowane bez uprzedniej zapowiedzi, a obejmować mogą materiał  trzech ostatnich lekcji (ew. materiał wcześniejszy, konieczny do zrozumienia danego zagadnienia)
 5. Nauczyciel ustalający ocenę zawsze uzasadnia ją uczniowi.

 

X Pochwały i nagany

 1. Dyrektor szkoły po omówieniu na Radzie Pedagogicznej może udzielić uczniowi pochwały za  wyjątkowy skutek, inicjatywę szkolną lub pracę, pełną bardzo dobrych wyników .Pochwała jest wpisywana na świadectwo.
 2. Wychowawca  klasy może udzielić uczniowi pochwały  za wyjątkową inicjatywę  szkolną oraz wyraźne    osiągnięcia
 3. O ile uczeń nie spełnia swoich obowiązków zawartych w regulaminie szkolnym, może otrzymać   (wg stopnia wykroczenia ) :
  1. napomnienie wychowawcy klasy
  2. naganę wychowacy klasy
  3. naganę dyrektora szkoły ( po uprzednim omówieniu na Radzie Pedagogicznej)
 4. Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy bezzwłocznie oznajmi uczniowi oraz piekunom prawnym  udzielenie i powody pochwały lub nagany (pisemnie w dzienniczku ucznia lub innym odpowiednim spodoben). Wychowawca informuje dyrekcję o udzieleniu nagany wychowawcy klasy i napomnienia.
 5. Udzielenie pochwały i nagany zapisuje wychowawca klasy w karcie katalogowej ucznia, natomiast   pochwałę wpisuje również do świadectwa w danym półroczu.

W Karwinie 31.8.2015

Tomasz Śmiłowski
Dyrektor szkoły

 

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net