Dokumenty

Świetlica szkolna przy SP z polskim językiem nauczania w Karwinie Frysztacie

Kontakt telefoniczny na ŚSz: 596 317 672

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica jest otwarta w dni robocze w godzinach od 6,15 do 7,55 oraz od 11,35 do 16,30.
  Rozplanowanie zajęć popołudniowych w świetlicy:
  11,35 – 13,00   higiena, obiad, ewidencja uczniów
  13,00 – 16,30   zajęcia wg planu
  W dniach wolnych od nauki i podczas wakacji świetlica jest zamknięta. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów klas I – V, klasy VI , ewent. wyższych, za zgodą dyrekcji szkoły.
 2. Zajęcia odbywają się w lokalach świetlicy szkolnej oraz w ogrodzie i na boisku szkolnym. Świetlica korzysta również nieregularnie z sali gimnastycznej, salki ping-pongowej, ewentualnie z innych lokali szkoły. Wspólnie wychodzimy do biblioteki, muzeum, galerii.
 3. Rodzice zgłaszają uczniów do świetlicy poprzez oddanie pisemnego zgłoszenia. Odgłosić ucznia ze świetlicy mogą rodzice tylko w formie pisemnej.
 4. Opłaty za świetlicę są regulowane przez „ Směrnice ZŠ č.1/2005 „.Rodzice są zobowiązani wpłacić sumę 100 Kč gotówką lub przekazem bankowym najpóźniej do 10 dnia roboczego danego miesiąca.
 5. Rano po przyjściu do szkoły, po przebraniu się, uczniowie nie wstrzymują się w szatni, ale natychmiast idą do świetlicy.
 6. O godz. 7,30 nauczyciel dyżurujący odprowadza uczniów klas III – V do klas na pierwszym piętrze. Uczniowie klasy II odchodzą z wychowawcą o godz. 7,45. Uczniów klasy I odbiera nauczycielka kl.I. o godz. 7,45.
 7. Po skończonych lekcjach nauczyciele sprowadzają uczniów klas I – V do świetlicy lub jadalni. Uczniowie  II stopnia przychodzą do świetlicy sami.
 8. Dzieci opuszczają świetlicę wg życzeń rodziców, podanych pisemnie na zgłoszeniu. Każda zmiana ze strony rodziców musi być przeprowadzona pisemnie (godziny, osoby). Jeżeli rodzice życzą sobie, by dziecko odeszło wcześniej lub wcale nie brało udziału w zajęciach, przekazują wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie. Podczas roku szkolnego mogą opiekunowie prawni wprowadzać osobiście pisemne zmiany w zgłoszeniu do ŚSz, jeżeli tego wymaga sytuacja.
 9. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy jest zobowiązana poinformować o tym wychowawcę. Jeżeli uczniowie odchodzą sami, zgłaszają się przed odejściem u wychowawcy.
 10. Jeżeli dzieci uczęszczające do świetlicy biorą udział w lekcjach nadobowiązkowych, kółkach zainteresowań lub innych zajęciach na terenie szkoły, odbiera je ze świetlicy nauczyciel prowadzący zajęcia. Po skończeniu zajęć nauczyciel przyprowadza uczniów do świetlicy.
 11. Za bezpieczeństwo i higienę pracy w świetlicy szkolnej odpowiadają wychowawcy.
 12. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko do godziny 16,30. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie mogą dotrzymać czasu działalności ŚSz, starają się jeszcze przed 16,30 skontaktować z wychowawcą, by z nim ustalić dalsze kroki.
 13. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać za zgodą dyrektora również uczniowie, którzy nie są zgłoszeni (w wyjątkowym wypadku – np. jeżeli czekają na kółka).
 14. Rodzice mają możliwość uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy na bieżąco od wychowawcy lub w ramach zebrań klasowych. Ważne informacje są również prezentowane na gazetce przy szatniach lub na stronach internetowych szkoły.
 15. Każde dziecko powinno mieć przebranie do zajęć w ogrodzie szkolnym. Jeżeli nie ma przebrania i podczas zajęć zniszczy odzież, wychowawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
 16. Podczas pobytu w świetlicy wszyscy uczniowie są zobowiązani do:
  dotrzymywiania zasad higieny i bezpieczeństwa, utrzymywania porządku, szanowania majątku szkolnego ( Jeżeli uczeń naumyślnie zniszczy majątek szkolny, rodzice są zobowiązani go naprawić lub zapłacić.)
  dotrzymywania zasad właściwego zachowania się w stołówce szkolnej, sprzątania stolików
  dotrzymywania zasad BH podczas przechadzek i zajęć pozaszkolnych
 17. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej powinna mieć rezerwę czasową, by uczeń miał dość czasu posprzątać zabawki, którymi się bawił.
 18. Regulamin szkoły obowiązuje również w ŚSz.

 

Jednolity sposób rozwiązywania kwestii dotyczącej niepodjęcia ucznia przez rodzica (opiekuna prawnego) ze świetlicy szkolnej po godzinach otwarcia wydany przez Statutarne Miasto Karwina:

 1. Pedagog świetlicy szkolnej skontaktuje się z rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą uprawnioną do podjęcia ucznia ze ŚSz.
 2. W wypadku niepowodzenia, ale dopiero po godzinie 17,00, ŚSz powiadomi  o sytuacji policję miejską i poprosi o pomoc w sprawie odbioru ucznia.
 3. Policja miejska zapewni odwóz pedagoga i ucznia pod adres wpisany w karcie ewidencyjnej ucznia.
 4. Tylko w wypadku, że i pomimo maksymalnego zaangażowania nie uda się z ważnego powodu oddać dziecka pod opiekę żadnej z osób uprawnionej do odbioru ucznia, policja miejska skontaktuje się z pracownikiem dyżurnym OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí Statutárního města Karviné), który odbierze ucznia od pedagoga.

 

                    Michaela Šafránek ( kierowniczka świetlicy )          Tomasz Śmiłowski ( dyrektor )

                    W Karwinie, 2.9.2013

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net