Dokumenty

Školní řád (č.j. ZŠPo/421/2018)

Pedagogická rada projednala školní řád dne 29. 8. 2018

Školní řád je platný od 3. 9. 2018

 

Školní řád určuje pravidla vzájemného soužití ve škole. Objasňuje práva a povinnosti žáků, rodičů (zákonných zástupců) a zaměstnanců školy.

Součástí školního řádu jsou
 1. Zásady hodnocení a klasifikace žáků
 2. Řády učeben v areálu školy, školní jídelny, tělocvičny, školního hřiště, … atd.

Základem školního řádu je Školský zákon č. 561/2004 Sb., nařízení ministra (Vyhláška č. 48/2005 Sb.), Školní vzdělávací program „W dziewięć lat dookoła świata“, Rámcový vzdělávací program pro primární vzdělávaní (RVP). Na přípravě školního řádu se podílí školní parlament. Pravidla chování v areálu školy a na školních akcích jsou projednávány ve třídách, žáci o nich diskutují s třídním učitelem, mají možnost navrhovat změny. Žáci jsou seznamováni se školním řádem na začátku školního roku. Rodiče obdrží informace týkající se školního řádu na třídních schůzkách. Školní řád je k dispozici ve škole – na nástěnce u hlavního vchodu a na internetových stránkách školy (www.pzskarvina.cz). Školní řád je dostupný ve dvou jazykových verzích: v polském a českém jazyce.

 

1. Práva a povinnosti žáka

Žák má právo

 • na respektování své lidské důstojnosti a slušné zacházení
 • na vzdělávání (edukaci) podle školního vzdělávacího programu „W dziewięć lat dookoła świata“, projevování vlastní aktivity v získávání znalostí a dovedností s využitím všech možností školy
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitostí jeho vzdělávání, podávat stížnost (pedagogičtí pracovníci musí jeho stížnostem věnovat náležitou pozornost)
 • volit členy školního parlamentu a být volen do školního parlamentu, jeho prostřednictvím se obracet na vedení školy
 • veřejně vyjadřovat své názory týkající se života školy, tyto názory však nesmí znevažovat ničí lidskou důstojnost
 • na dodatečnou pomoc učitele, zejména tehdy, má-li problémy s pochopením učiva, nebo pokud ze závažných důvodů (nemoc, náhodné životní situace) nebyl přítomen ve vyučování
 • na pomoc od svých spolužáků
 • na opětovné testování svých znalostí a dovedností (v termínu dříve dohodnutém s vyučujícím)
 • na veřejné posouzení svých znalostí a dovedností (podrobnosti viz Zásady hodnocení a klasifikace žáků), známky z jednotlivých předmětů získává pouze za dovednosti a znalosti – chování se hodnotí samostatně
 • na ochranu před informacemi a vlivy ohrožujícími jeho řádný duševní a fyzický vývoj
 • na ochranu před obtěžováním a proti všem formám diskriminace a násilí
 • předkládat své problémy třídnímu učiteli, řediteli školy a ostatním vyučujícím a získávat od nich pomoc, odpovědi a vysvětlení
 • reprezentovat školu na závodech, v soutěžích a olympiádách
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právo na takové formy vzdělávání, které odpovídají jeho potřebám a možnostem
 • na denní režim, který respektuje jeho fyziologické potřeby

 

Žák má povinnost

 • účastnit se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
 • dodržovat stanovená pravidla chování, se kterými byl seznámen
 • dodržovat zásady společenského chování, zejména:
  1. potlačovat všechny projevy brutality a vulgarity
  2. respektovat názory a přesvědčení jiných lidí
  3. respektovat svobodu a osobní důstojnost druhých
  4. napravovat způsobenou škodu
 • řádně a systematicky studovat, aktivně se účastnit vyučování a plnit domácí úkoly v dohodnutém termínu
 • doplnit si v sešitě základní informace o zameškaném učivu (minimálně: číslo hodiny, datum, téma, informaci, že v této hodině byl žák nepřítomen a informaci o tom, kde může dané učivo najít – např. učebnice) po skončení absence
 • účastnit se výuky v nepovinných předmětech a kroužcích, na které se přihlásil (po přihlášení se je jeho účast povinná)
 • plnit pokyny zaměstnanců školy
 • dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy
 • dodržovat vnitřní režim školy, chodit včas na hodiny
 • opravit úmyslně poškozený majetek školy nebo uhradit náklady spojené s jeho opravou
 • v rámci svých možností pomáhat svým spolužákům nebo o tuto pomoc požádat zaměstnance školy
 • chránit své věci a věci jiných žáků před krádeží nebo zničením (např. důsledným zamykáním tříd a šaten)
 • Pokud má žák podezření na krádež věci či peněz, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi.

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, získání pomoci školy či jiné instituce v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím žákovské knížky („Dzienniczka“ – tento dokument může mít různé názvy), e-mailu, dopisů, telefonu nebo osobně. Způsob komunikace záleží na konkrétní situaci.
 • Rodiče (zákonní zástupci) jsou informováni také prostřednictvím internetových stránek školy (www.pzskarvina.cz)
 • vyjádřit se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání dítěte, na konzultaci s vyučujícími
 • na přítomnost během vyučování (po konzultaci s vedením školy)
 • v odůvodněných případech požádat o uvolnění žáka z výuky – vždy písemně v žákovské knížce (z 1 hodiny uvolňuje vyučující, 1-3 dny – třídní učitel, více než 3 dny – ředitel školy)
 • vznášet podněty a připomínky k práci školy, vedení školy, učitelů a Školní rady
 • v případě pochybností o správnosti hodnocení v pololetí nebo na konci školního roku, má právo požádat ředitele školy nebo krajský úřad (v případě, že vyučujícím předmětu je ředitel školy) o přezkoumání hodnocení, a to nejpozději do 3 dnů od vydání vysvědčení. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad nerozhodne jinak, komisionální přezkoušení proběhne nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o přezkoumání.
 • pokud se pochybnosti týkají předmětů výchovného zaměření (výtvarná výchova, hudební výchova, tělocvik) je možné pouze přezkoumání hodnocení (není možnost komisionálního přezkoušení)
 • požádat o pokračování v základním vzdělávání u žáka, který splnil povinnou devítiletou školní docházku, ale nezískal základní vzdělání
 • zákonní zástupci žáka, který plní základní povinnou školní docházku v zahraničí, mají právo požádat o přezkoušení z některých předmětů (např. český jazyk). Přezkoušení probíhá podle pravidel Školského zákona a Vyhlášky MŠMT

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit, aby žák pravidelně docházel do školy (účastnil se výuky)
 • na vyzvání ředitele školy se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat školu o změnách ve zdravotním stavu žáka, zdravotních problémech nebo jiných závažných obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • informovat o změně bydliště, zdravotní pojišťovny, kontaktů na zákonné zástupce apod.
 • informovat školu o absenci žáka ve výuce, jestliže absence trvá déle než dva dny (osobně, telefonicky, mailem). Důvodem absence mohou být zdravotní problémy nebo závažné rodinné problémy
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování po jejím zakončení (písemně v žákovské knížce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení absence)
 • pokud je žákova absence plánována a trvá déle než 3 dny, je povinností zákonných zástupců požádat o uvolnění dítěte z vyučování před jejím započetím (nejméně 5 pracovních dnů před začátkem absence). Žádost o uvolnění z výuky je k dispozici na školních internetových stránkách. Je-li plánována absence kratší než 3 dny, postačí informovat třídního učitele v žákovské knížce.
 • zajistit, aby žák doplnil učivo, které zameškal z důvodu uvolnění z výuky (netýká se nepřítomnosti z důvodu nemoci nebo náhodné situace)
 • v případě delší absence konzultovat s třídním učitelem zajištění optimální kvality vzdělávání
 • odhlásit stravné ve školní jídelně po dobu absence (podrobnosti viz dokument „Pravidla využívání služeb školní jídelny“.) Tento dokument je k nahlédnutí na školních internetových stránkách.
 • jestliže zákonní zástupci žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí nepožádá o přezkoušení dítěte, je jejich povinností doložit tuto docházku vedení školy (vysvědčení o ukončení ročníku ve škole v zahraničí)
 • Zákonní zástupci dítěte, které vyžaduje upravený způsob stravování (např. speciální diety), jsou povinni před odjezdem na delší než jednodenní akce pořádané školou, zajistit v daném středisku odpovídající způsob stravování dítěte. Informace o středisku, ve kterém se pobyt realizuje (telefon, e-mail), zprostředkuje zákonným zástupcům vedení školy, které se bude v co největší míře snažit o podporu požadavků zákonných zástupců vůči zařízení. Pokud nedojde k domluvě mezi zařízením a zákonnými zástupci dítěte, nemůže se dítě akce zúčastnit.
 • doložit svým podpisem v žákovské knížce seznámení se s důležitými informacemi, které škola zákonným zástupcům tímto způsobem předává

 

3. Bezpečnost na pracovišti

 1. Učitelé a vychovatelé věnují velkou pozornost bezpečnosti a hygieně práce během školních aktivit.
 2. Žáci obdrží veškeré informace týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti (např. školení o bezpečnosti během vzdělávání).
 3. Během procesu vzdělávání učitelé zohledňují fyziologické potřeby žáků.
 4. Zaměstnanci školy se aktivně snaží budovat pozitivní vztahy mezi žáky. Pomáhají jim při řešení konfliktů.
 5. Každý žák se stará o své zdraví a také zdraví svých spolužáků. Jakékoliv zranění jsou žáci povinni neprodleně oznámit vyučujícímu, pracovníkovi plnícímu dozor nebo třídnímu učiteli. Škola vede evidenci úrazů podle daných pravidel.
 6. Žáci nenosí do školy věci bezprostředně nesouvisející s výukou, hlavně ty, které mohou ohrožovat zdraví. Nepřijatelné je držení, užívání nebo distribuce alkoholu, cigaret, drog nebo jiných omamných látek. V případě nedodržení tohoto pravidla bude škola postupovat v souladu s doporučením MŠMT.
 7. V případě požáru či jiné nehody žáci neprodleně informují učitele nebo jiného zaměstnance školy.
 8. Žákům není dovoleno používat ve škole jakékoli vlastní elektrické zařízení bez souhlasu vyučujícího.
 9. Škola je zodpovědná za žáky v budově školy. Po skončení vyučování mohou žáci využívat školní zahradu (hřiště), ale pobývají tam na vlastní nebezpečí.
 10. Ve třídách a jiných školních učebnách se větrá pouze během vyučovacích hodin.
 11. Žáci mohou otevírat či jinak manipulovat s okny pouze na pokyn učitele.

 

4. Chování žáků ve škole a na školních akcích

 1. Žáci zdraví všechny dospělé osoby, které potkávají ve škole. Na začátku a na konci hodiny, kdy učitel vstupuje do třídy nebo odchází, žáci vstávají. Žáci se postaví i ve chvíli, kdy do třídy během hodiny vstoupí další dospělá osoba.
 2. Žáci se chovají zdvořile k dospělým osobám i spolužákům.
 3. Žáci respektují pokyny učitelů i zaměstnanců školy.
 4. Žáci chodí do školy čistě a náležitě upraveni. V případě účasti na kulturní akci přicházejí vhodně oblečeni. Nevhodně oblečení žáci zůstávají ve škole (rozhoduje o tom třídní učitel). Také žáci, kteří v zimním období nemají vhodné oblečení (např. čepici, rukavice, apod.) se nemohou spolu s třídou zúčastnit aktivit probíhajících mimo budovu školy. Žáci se ve škole přezouvají.
 5. Žáci nesmějí vstupovat do jiných tříd. Přesun na jiné patro je možný pouze se souhlasem učitele, který plní dozor. Do školní jídelny žáci chodí podle pravidel, která byla stanovena na začátku školního roku.
 6. Na hodiny v jiných učebnách přicházejí žáci před zvoněním na hodinu. (Do speciálních učeben a do tělocvičny vstupují pouze za přítomnosti učitele.)
 7. Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisí s vyučováním, zejména cennosti a větší peněžní obnosy.  Škola není zodpovědná za jejich ztrátu či poškození.
 8. Po zvonění na hodinu sedí všichni žáci na svých místech v lavicích a mají připraveny pomůcky pro danou hodinu podle rozvrhu.
 9. Žáci nosí do každé hodiny žákovskou knížku, jejímž prostřednictvím probíhá komunikace se zákonnými zástupci (výjimkou jsou hodiny tělesné výchovy – žák přináší žákovskou knížku na pokyn vyučujícího). Na pokyn učitele je žák povinen mu ji předat.
 10. Povinnosti služby:
  • pečuje o čistotu a pořádek ve třídě
  • po každé hodině maže tabuli, zajišťuje, aby ve třídě byla vždy připravena křída
  • odpovídá za třídní knihu (přenáší ji do učeben, ve kterých probíhá výuka)
  • pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost řediteli školy nebo jeho zástupci
  • odpovídá za zamykání třídy (po skončení vyučování nebo při změně učebny)
  • zajišťuje přípravu pomůcek na hodinu (na základě dohody s učitelem)
 11. Přijedou-li žáci do školy na jízdních kolech, umístí je v úschovně kol. Jízdní kola musí být uzamčena.
 12. Žáci, kteří přijedou do školy na bruslích, musí mít s sebou boty.  Pokud třída opouští během vyučování areál školy, žáci nesmí používat brusle (výjimkou jsou aktivity v hodinách tělesné výchovy)
 13. Žákům není dovoleno v  žádném případě vpustit do školy cizí osoby (pokud se přesto tyto osoby do školy dostanou, jsou žáci povinni neprodleně o tom informovat nejbližšího zaměstnance školy).
 14. V době vyučování není žákům dovoleno opouštět školní budovu (výjimku tvoří žáci, kteří mají ve své žákovské knížce omluvenku, o svém odchodu informují vyučujícího dané hodiny, třídního učitele nebo vedení školy). Během vyučování může žák opustit třídu pouze se souhlasem učitele.
 15. Ve školní jídelně žák udržuje pořádek, po skončení oběda uklidí stůl a zastrčí židli, k personálu kuchyně se chová slušně.
 16. V areálu školy a na školních akcích mimo areál školy není žákům dovoleno fotografovat a natáčet ostatní žáky, učitele a zaměstnance školy bez jejich souhlasu. Je zakázáno zveřejňovat snímky a filmy spolužáků, učitelů a zaměstnanců školy bez jejich souhlasu.
 17. Žákům není dovoleno nosit do školy větší finanční částky. Je-li to ve výjimečných situacích nezbytné, jsou žáci povinni využít možnosti úschovy peněz u třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka.
 18. Žák, který má u sebe peníze na zaplacení (např. stravného, školního výletu, exkurze atp.) je povinen zaplatit je příslušné osobě v daném dni co nejdříve (nejlépe před zahájením vyučování).
 19. Žáci jsou povinni mít peníze celou dobu u sebe nebo dobře uschované ve školní tašce. Peníze nesmí být uschovány ve školním pouzdře.
 20. Žákům není dovoleno manipulovat s věcmi, majetkem jiné osoby (pouzdro, školní taška, taška s úborem do tělocviku, oblečení v šatně, apod.) bez souhlasu majitele.
 21. V areálu školy a na školních akcích není dovoleno konzumovat energetické nápoje.
 22. Zásady používání mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení (dále jen zařízení) v areálu školy:
  • žáci vypínají zařízení v 7:45 (1. zvonění). Před „0“ hodinou vypínají zařízení před odchodem z šatny. Vypnutá zařízení jsou uložena ve školních taškách.
  • vyjmout z tašky a zapnout zařízení mohou žáci pouze během své přestávky na oběd (za účelem přijetí zprávy od rodičů) a po skončení poslední vyučovací hodiny
  • v případě důležité události žák nahlásí třídnímu učiteli nebo učiteli plnícímu dozor nutnost kontaktování se s rodičem. Učitel dovolí žákovi použít mobilní telefon nebo vyřídí záležitost jiným způsobem (zatelefonuje osobně, požádá sekretariát, atp.)
  • zákonný zástupce, který se potřebuje zkontaktovat s dítětem, může poslat SMS, volat během přestávky na oběd nebo v důležitých případech kontaktovat sekretariát školy nebo třídního učitele
  • Výše uvedená omezení neplatí v případě, kdy učitelé dovolí používat mobilní zařízení ve výuce k plnění úkolů
  • V případě, že žák nerespektuje výše uvedená pravidla, je toto bráno jako porušení školního řádu a učitel má právo zabavit žákovi zařízení a odevzdat mu je (nebo jeho zákonnému zástupci) po skončení vyučování.
  • žáci 1-5. třídy neberou výše uvedena zařízení na výlety delší než jeden den (např. školy v přírodě)
  • Žákům není dovoleno během vyučování používat walkmany, I-Pody, MP3 a MP4 přehrávače a podobná zařízení. Tato zařízení není dovoleno používat také při akcích mimo areál školy (poznávací zájezdy, výlety, vyučování ve školní zahradě, výuka v muzeu, knihovně, divadle, … atp.) Výjimkou jsou situace, kdy používání těchto zařízení povolí vyučující nebo učitel plnící dozor.  Ve škole žáci nenosí sluchátka.

 

 

5. Vnitřní režim školy

 1. Začátek vyučování je v 7:55.
 2. Organizace školní výuky:

   

  Třídy VI - IX

  Třídy I - V

  0. hodina

  7:00 – 7:45

   

  1. hodina

  7:55 – 8:40

   

  2. hodina

  8:50 – 9:35

   

  3. hodina

  9:55 – 10:40

   

  4. hodina

  10:50 – 11:35

   

  5. hodina

  12:05 – 12:50

  11:45 – 12:30

  6. lekcja

  13:00 – 13:45

  13:00 - 13:45

  7. lekcja

  13:55 – 14:40

  13:55 – 14:40


   
 3. Dveře do šatny (ze dvora) jsou zavřené až do 6:55. V tuto dobu je otevírá školník, který také vykonává dozor v šatnách až do 7:50. V 7:50 budou dveře opět uzavřeny.
 4. Žáci, kteří přicházejí do školní družiny před 6:55, vcházejí do školy hlavním vchodem (zvoní na školní družinu)
 5. Žáci, kteří přicházejí na vyučování v 7:00 hodin, vcházejí do šatny po otevření bočního vchodu v 6:55. Výjimkou jsou žáci, kteří dojíždějí a jsou vázání na dopravní spoje, ti mohou vcházet do školy hlavním vchodem (zvoní na školní družinu).
 6. Žáci přicházejí do školy nejdříve 20 minut před zahájením vyučování (kromě žáků, kteří dojíždějí), nejpozději však v 7:45.
 7. Žáci, kteří začínají výuku v 7:00, čekají na učitele v šatně.
 8. Z šatny odcházejí žáci v 7:30 hod. (výjimkou jsou žáci, kteří využívají místnost pro stolní tenis – nesmějí ale v té době chodit do druhého a třetího patra).
 9. Odpoledne jsou dveře do šatny otevřeny od 12:00.
 10. Po skončení vyučování žáky odvádí do šaten učitel. Žáci odcházejí ze školy východem z šatny.
 11. Po ukončení vyučování žákům není dovoleno zdržovat se v budově školy. Žáci VI. – IX. tříd, kteří nemohou z vážných důvodů odejít ze školy (nap. nemají vhodné dopravní spojení), se mohou zdržovat v budově školy po předchozím souhlasu třídního učitele nebo vedení školy. Tito žáci budou umístěni do školní družiny (týká se pouze žáků 6. ročníku za předpokladu, že ve školní družině jsou volná místa; nutné je zaplacení poplatku za školní družinu a odevzdání přihlášky) nebo právě probíhajících hodin pod dohledem učitele (neúčastní se výuky – mohou si číst nebo dělat domácí úkoly).

 

6. Pravidla pro vstup a pohyb v budově školy

S ohledem na bezpečnost Vašich dětí v areálu školy žádáme o dodržování těchto pravidel:

 1. Zákonní zástupci žáků vcházejí do budovy školy za účelem vyzvednutí dítěte nebo vyřízení záležitostí spojených s pobytem dítěte ve škole a plněním povinné školní docházky. Zákonného zástupce může zastoupit oprávněná osoba (např. při vyzvedávání dítěte ze školní družiny – tato osoba musí být uvedena na přihlášce do školní družiny). Zákonní zástupci jsou povinni oprávněné osoby poinformovat o pravidlech vstupu a pobytu v budově školy.
 2. Zákonný zástupce pobývá v areálu školy pouze po dobu nezbytně nutnou. Okamžitě po vyřízení nezbytných záležitostí opouští školní budovu.
 3. Zákonní zástupci nevstupují do školní družiny, tříd, učeben a školní jídelny bez souhlasu pedagogických pracovníků. Zákonní zástupci, kteří vyzvedávají děti, čekají u hlavního vchodu (lavička u plastiky). Zákonný zástupce, který vyzvedává dítě z druhého stupně, nevstupuje do školní budovy.
 4. Rodiče, kteří navštěvují školu v průběhu vyučování (tj. od 7:00 do 14:40), jsou povinni dodržovat tato pravidla:
  • není dovoleno bezdůvodně vstupovat do budovy školy
  • není dovoleno narušovat chod školy
  • není dovoleno se svévolně pohybovat v budově školy
  • svou přítomnost a účel návštěvy je třeba nahlásit v sekretariátě nebo ředitelně školy, kde bude tomuto účelu a jeho naplnění věnována náležitá pozornost
  • je-li účelem návštěvy školy vyzvednutí dítěte, je třeba počkat u hlavního vchodu (u plastiky)
   Výjimkou jsou rodiče vyzvedávající dítě ve školní družině – vyzvedávají dítě přímo v družině.
 5. Při vstupu do školy je třeba používat interkom. Nejdříve návštěvník zvolí číslo místnosti, do které míří. Teprve poté číslo sekretariátu školy. Povinně je třeba se představit a udat důvod návštěvy ve škole. Při vcházení do školy není dovoleno vpouštět ostatní osoby.
 6. Je nezbytně nutné nahlásit nejbližšímu pracovníku školy všechny neznámé nebo podezřelé osoby, které by se chtěly dostat do školní budovy.
 7. Během třídních schůzek a jiných školních akcí budou výše uvedené zásady přizpůsobené vzniklé situaci.
 8. Vchod, který by měli používat zákonní zástupci:
  • Zákonný zástupce, který přichází do školy za jakýmkoli účelem bez dítěte, vždy používá hlavní vchod (nemůže vejít vedlejším vchodem přes šatny)
  • Hlavní vchod používají také zákonní zástupci, kteří přicházejí s dětským kočárkem. Dětský kočárek zůstává u vchodových dveří.
  • Zákonní zástupci vcházející a vycházející ze školy v doprovodu dítěte:
   - od 6:15 do 6:55 a od 7:55 (uzavření šaten) – vcházejí hlavním vchodem
   - 6:55 – 7:55 – vcházejí vchodem přes šatny

   Vycházení:
   - do 12:00 hlavním vchodem
   - po 12:00 (po otevření dveří do šatny) přes šatny

 9. Parkování před budovou školy a u mateřské školy
  1. zákonní zástupci, kteří vyřizují své záležitosti ve škole nebo doprovázejí či vyzvedávají dítě ze školy, mohou po tuto dobu parkovat před budovou školy
  2. po opuštění školní budovy musí být vozidlo odstraněno z parkoviště v nejkratší možné době
  3. parkování před školou je bez omezení možné po 16:00 hodině a v soboty, neděle a svátky
  4. všichni řidiči, kteří vjíždějí do areálu školy, jsou povinni dbát bezpečnosti všech chodců, kteří mají vždy přednost! Nejvyšší povolená rychlost v areálu školy je 5 km/hod.

 

V Karviné, dne 29. 8. 2018

mgr Tomasz Śmiłowski
ředitel školy

 

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net