Pracownicy IZS  ( 8.04.2021 )

Do przedszkola mogą się zgłosić również dzieci, których rodzice pracują w wybranych profesjach IZS /patrz spis niżej/

UWAGA: Przynależność do danej profesji rodzic dołoży potwierdzeniem od pracodawcy w 1. dniu przyjścia dziecka do przedszkola.

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do przedszkola prosimy o informację na email przedszkole@pzskarvina.cz. do piątku 9.4. do godz. 10.00.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na níže uvedené vybrané profese:
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb;
• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá;
• pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
• zaměstnanci bezpečnostních sborů;
• příslušníci ozbrojených sil;
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví;
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky;
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
• zaměstnanci Finanční správy České republiky;


• Upozornění: Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net