Kritéria 2018/2019  ( 11.05.2018 )

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
I.
Ředitel ZŠ a MŠ stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

II.
Při rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu ke dni vydání rozhodnutí.

p.č. Kritérium body
1. Trvalý pobyt dítěte
a věk dítěte* a) Dítě, které k 31.8.2018 dosáhlo 5 let, má trvalý pobyt v Karviné, pro které je předškolní vzdělávání povinné 50
b) Dítě, které k 31.8.2018 dosáhlo 5 let, má trvalý pobyt v České Republice mimo Karviné, pro které je předškolní vzdělávání povinné 45
c) Dítě, které k 31.08.2018 dosáhlo 4 let, má trvalý pobyt v Karviné 40
d) Dítě, které k 31.08.2018 dosáhlo 4 let, má trvalý pobyt v České Republice mimo Karviné 35
e) Dítě, které k 31.08.2018 dosáhlo 3 let, má trvalý pobyt v Karviné 30
f) Dítě, které k 31.08.2018 dosáhlo 3 let, má trvalý pobyt v České Republice mimo Karviné 25
g) Dítě mladší 3 let, má trvalý pobyt v Karviné** 20
h) Dítě mladší 3 let, má trvalý pobyt v České Republice mimo Karviné** 15
2. Sociální kritéria a) MŠ nebo ZŠ s pol. jaz. vyuč. Dr.Olszaka, Karviná Fryštát navštěvuje sourozenec 10
b) Sociální potřebnost dítěte *** 0 - 10
c) Dítě se SVP (speciální vzdělávací potřeby) – nutno doložit poradenským zařízením 0 - 10* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Pořadí se určuje podle data narození – přednost mají starší děti

*** Ředitel přihlédne při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitel žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány

<< powrót

web © 2008-22 MM Sound & Global Net